กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางมาณวิกา เสรีทัพพ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายธีระวัฒน์ ทองทิพย์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/0