กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายธีรยุทธ แก้วเมฆา
พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ