กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางพรรณี กฤษณะทรัพย์
ครู คศ.2

นางสาวชุดาพร ทิพย์ทอง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/0