กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางเพ็ญพร สิงคิพร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์