กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวศุภลัคน์ รัตนบุรี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวพุธาวรรณ ศรีหมอก
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0