บุคลากรทางศึกษา

นายวิฑูรย์ เกิดด้วง
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายอำนาจ ดีมา
นักการภารโรง