กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางพนอจิต ยังปักษี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวทิวาพร เกษมวราภรณ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางพรทิพย์ สุขอาจ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/0