ปฐมวัย

นางสาวสลิตา สอนสวัสดิ์
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวอ่อนมี แก้วใสย์
ครูพี่เลี้ยง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/0

นางอรวรรณ ยวงจันทร์
ครูผู้ช่วย