กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางมาณวิกา เสรีทัพพ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : พืชศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 รายงานอบรมออนไลน์การลดความเสี่ยงภัยพิบัติ
2 แหล่งเรียนรู้เกษตรพอเพียงโรงเรียนพัฒนศึกษา
3 Logbook PLC กลุ่มพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนพัฒนศึกษา ปีการศึกษา2560